Vyhľadať nehnuteľnosť

Obchodné podmienky

Realitná kancelária PAVOL HOLEŠTIAK, holestiak.sk reality, č.ž.reg. 520-30871, OU-CA-OZP-2021/005290-2, Raková 1498, 023 51 Raková, IČO: 53017854 (ďalej len „realitná kancelária“) v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa venuje najmä sprostredkovaniu predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Za účelom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb prijala realitná kancelária tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa stanovujú pravidlá a postupy smerujúce v rámci možností k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti každého klienta.

A. Obchodné a právne vzťahy medzi realitnou kanceláriou a záujemcom

 • 1. Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti (ďalej len „klient“) na základe sprostredkovateľskej zmluvy nazývanej aj Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie Pavol Holeštiak, holestiak.sk reality.
 • 2. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby klient mal príležitosť uzavrieť kúpnu alebo nájomnú zmluvu, resp. obstarať klientovi uzavretie zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za túto činnosť dohodnutú odmenu.
 • 3. Sprostredkovateľské zmluvy sa riadia:
  a) u fyzických osôb – nepodnikateľov ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
  b) u fyzických osôb – podnikateľov, resp. právnických osôb ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorším predpisov
 • 4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú konkrétne špecifikované v sprostredkovateľskej zmluve sa riadia platnými právnymi predpismi v zmysle legislatívy Slovenskej republiky.

B. Obhliadka a rezervácia nehnuteľnosti

 • 1. Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti a realitná kancelária akceptuje predmetný realitný obchod, môže byť spísaná a uzatvorená sprostredkovateľská zmluva nazývanej aj Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie Pavol Holeštiak, holestiak.sk reality.
 • 2. Sprostredkovateľská zmluva sa obvykle podpíše pri prvej obhliadke nehnuteľnosti.
 • 3. Realitná kancelária, resp. jej zástupca vykoná obhliadku nehnuteľnosti v súčinnosti s klientom a v jeho prítomnosti, ak nie je dohodnuté inak.
 • 4. Realitná kancelária, resp. jej zástupca po vykonaní dokumentačnej obhliadky obvykle napíše záznam nazývaný aj Protokol o prehliadke nehnuteľnosti, kde sa uvedie špecifikácia nehnuteľnosti, výmera podlahovej plochy, popis jednotlivých častí a ich príslušenstva, technický stav, prípadné nedostatky, lokalita, poloha, infraštruktúra a pod.
 • 5. Realitná kancelária pri vykonaní dokumentačnej obhliadky zabezpečí fotodokumentáciu, prípadne video záznam a/alebo použitie ďalších technických prostriedkov (dron, 3D a pod.), ktorý bude použitý pri propagácií, inzercií nehnuteľnosti.
 • 6. Ak sa nájde vhodný záujemca o kúpu či nájom ponúkanej nehnuteľnosti realitná kancelária po dohode s klientom zabezpečia sprístupnenie predmetnej nehnuteľnosti, umožnia vykonať obhliadku a realitná kancelária oboznámi záujemcu s charakteristikami a cenou predávanej nehnuteľnosti, o tom bude napísaný Záznam o vykonaní obhliadky nehnuteľnosti.
 • 7. V prípade, ak má záujemca o kúpu nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a neponúkať ďalej až do doby podpísania kúpnej zmluvy, ak záujemca o kúpu zloží do úschovy rezervačnú zálohu.

C. Propagácia a inzercia

 • 1. Realitná kancelária v rámci sprostredkovacej činnosti spracuje ponuku na predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti s odbornou starostlivosťou a v miere potrebnej na jej úspešnú propagáciu.
 • 2. Realitná kancelária bude propagovať nehnuteľnosť jednak na svojej domovskej internetovej stránke, ako aj na najnavštevovanejších realitných portáloch a prípadne tiež ďalšími rôznymi formami propagácie.
 • 3. Realitná kancelária pri uverejňovaní ponuky na predaj, alebo prenájom zadá do inzercie popis nehnuteľností, fotodokumentáciu, prípadne video, pričom dbá na to, aby bolo chránené súkromie klienta.
 • 4. Realitná kancelária môže tiež pri propagácií nehnuteľnosti využiť riadkovú, prípadne obrázkovú inzerciu v tlačených médiách podľa vlastného výberu.
 • 5. Ak nastane zmena údajov zadaných v pôvodnej ponuke, realitná kancelária zabezpečí ich aktualizáciu.

D. Odmena a náklady

 • 1. Nárok na odmenu vzniká realitnej kancelárií okamihom podpisu kúpnej, alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzavretie je výsledkom činnosti podľa sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej medzi realitnou kanceláriou a klientom.
 • 2. Odmena realitnej kancelárie v prípade sprostredkovania prenájmu je obvykle vo výške skutočne odvádzaného jednomesačného nájomného. Pri sprostredkovaní prenájmu na 2 a viac rokov je odmena stanovená vo výške dvoch skutočne odvádzaných mesačných nájmov.
 • 3. Odmena realitnej kancelárie v prípade sprostredkovania predaja sa dohodne pevne z predajnej ceny nehnuteľnosti v závislosti od charakteru realitného obchodu.
 • 4. V provízií sú spravidla zahrnuté náklady realitnej kancelárie súvisiace s propagáciou a obhliadkami nehnuteľnosti, rokovaním na katastri, úradoch, poplatky za overenie listín, právny servis, rokovania s bankou pri vybavovaní hypotekárneho úveru, základný poplatok za návrh na vklad.
 • 5. V provízií nie sú zahrnuté poplatky za vypracovanie znaleckého posudku, prekladateľské a tlmočnícke služby, poplatky notárovi za notársku úschovu, odmena banke za dokumentárny akreditív, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.
 • 6. Realitná kancelária má nárok na odmenu aj po skončení platnosti sprostredkovateľskej zmluvy a to po dobu jedného roka, ak sa preukáže, že k uzatvoreniu kúpnej alebo nájomnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou realitnej kancelárie.
 • 7. Realitnej kancelárií vzniká nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzavrel bez ďalšej súčinnosti s realitnou kanceláriou kúpnu, alebo nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu v minulosti označila realitná kancelária ako osobu vhodnú na kúpu nehnuteľnosti (napr. sa stretli pri obhliadke).
 • 8. Odmena bude realitnej kancelárií poukázaná na jej účet vedený v peňažnom ústave a to na základe vystavenej faktúry alebo platbou v hotovosti na základe vydaného bločku z registračnej pokladnice v súlade so zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti.

E . Záverečné ustanovenia

 • 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že použitie a spracovanie osobných údajov je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 2. Realitná kancelária vyhlasuje, že všetky doklady a kópie zmlúv riadne archivuje a uschová tak, aby nedošlo k ich prípadnému zneužitiu.
 • 3. Klient sa zaväzuje, že realitnej kancelárií poskytne primeranú súčinnosť, dodrží podmienky sprostredkovateľskej zmluvy a nebude klásť neodôvodnené prekážky, ktoré by bránili úspešnej realizácií realitného obchodu.

Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. 05. 2021